ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมพิธีเปิด “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมพิธีเปิด “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมพิธีเปิด “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมพิธีเปิด “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตรีดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ร่วมงาน ณ โครงการบ้านเคหะสุขเกษม(เทพารักษ์) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีประมาณ 12.24 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.5 จากจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 66 ล้านคน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาลด้านผู้สูงอายุเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ จึงมอบหมาย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภารกิจกระทรวง พม. ให้ครอบคลุมทุกมิติ การเคหะแห่งชาติจึงได้พัฒนาอาคารต้นแบบ “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) เป็นโครงการนำร่องในลักษณะที่อยู่อาศัยประเภทเช่าระยะยาว โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอาชีพ ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการต้นแบบ “บ้านเคหะสุขเกษม” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมองค์ประกอบชุมชนที่ครบครัน โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะรวมทั้งสิ้น 4,089 หน่วย ได้แก่ ระยะที่ 1 จำนวน 225 หน่วย ระยะที่ 2 จำนวน 673 หน่วย ระยะที่ 3 จำนวน 988 หน่วย และระยะที่ 4 จำนวน 2,203 หน่วย ซึ่งโครงการบ้านเคหะสุขเกษม ถูกออกแบบภายใต้หลักอารยสถาปัตย์ หรือสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 126.5 ไร่ซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รูปแบบที่พักอาศัยมีลักษณะเป็นอาคารชุด 5 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 33 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ลิฟต์ ทางลาด ราวจับ และพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้อยู่อาศัย ประกอบด้วยศูนย์สุขภาพ (ธาราบำบัด) แพทย์แผนไทย โยคะ ฟิตเนส ฯ พื้นที่สันทนาการและพื้นที่ออกกำลังกายคลินิกอายุรกรรม สวนสาธารณะ สวนน้ำ และที่จอดรถ เป็นต้น ด้วยค่าเช่าประมาณ 2,900 บาทต่อเดือน