ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการให้พนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่ง รายงานการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง รายงานการพ้นจากตำแหน่งของลูกจ้างประจำและพนักงานเทศบาล (กรณีเสียชีวิต) รายงานพ้นจากตำแหน่งของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ (กรณีเสียชีวิต) รายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป รายงานการสรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 รายงานการให้พนักงานจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้าง รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างภายใน 60 วันและวิธีการสรรหา รายงานการขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง รายงานการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญในรอบเดือนตุลาคม 2564 และผ่านการประเมินด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน รายงานแบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายงานหารือการขอให้พิจารณาคำสั่งลงโทษวินัยใหม่ รายงานการกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2564 รายงานการสำรวจความประสงค์และข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานร่างประกาศ กจ, กท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 รายงานแนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 รายงานการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน และวิธีการสรรหา
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการโอนและการรับโอนพนักงานเทศบาล การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งในเทศบาลการย้ายพนักงานเทศบาลไปดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน การจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล การปรับตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น การเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการ การแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ การขอยกเลิกการแต่งตั้งผู้ประเมินผลงานข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ การเสนอโครงการ/กิจกรรม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะงานเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 การแต่งตั้งปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร การจัดทำประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และพิจารณาการประเมินการขอกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงโครองสร้างส่วนราชการระดับต้นและระดับกลาง