ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ณ สถานีสูบน้ำนางหงษ์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ณ สถานีสูบน้ำนางหงษ์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ณ สถานีสูบน้ำนางหงษ์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมพูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ผู้อำนวยการชลประทาน จังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ณ สถานีสูบน้ำนางหงษ์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยรัฐบาลมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนรถสูบส่งน้ำไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และระยะสูบส่งน้ำไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่องและรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อสูบระบายน้ำในคลองใหม่ผ่านสถานีสูบน้ำนางหงษ์ให้ปริมาณน้ำลดลงโดยเร็ว พร้อมทั้งลงเรือตรวจสภาพและติดตามการไหลของน้ำในคลองดังกล่าวด้วย
จากแนวทางการบริหารจัดการน้ำซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้