ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมส่งเสริมความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว “เที่ยวบางกะเจ้า เรารักษ์ความสะอาด”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมส่งเสริมความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว “เที่ยวบางกะเจ้า เรารักษ์ความสะอาด”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมส่งเสริมความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว “เที่ยวบางกะเจ้า เรารักษ์ความสะอาด”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมส่งเสริมความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว “เที่ยวบางกะเจ้า เรารักษ์ความสะอาด” ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวเข้าร่วม
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดซึ่งมีศักยภาพโดดเด่นหลายด้าน มีความพร้อมทั้งด้านการคมนาคมที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมหานครที่มีความหลากหลายทั้งเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยเฉพาะพื้นที่บางกะเจ้า ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชื่อดังที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น กรีนแลนด์ดินแดนแห่งอากาศบริสุทธิ์ใกล้เมืองกรุง เป็นที่ทราบกันดีว่ากระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้น เป็นเรื่องที่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังตื่นตัวและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการ
ส่งเสริมและต่อยอดไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของการท่องเที่ยวในเรื่องนี้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสะอาด และรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว “เที่ยวบางกะเจ้า เรารักษ์ความสะอาด ” ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีคุณภาพ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าและบริการของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ขยายฐานนักท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล
4. เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นบุคลากรฝ่ายทรัพยากร (HR) จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จำนวน 55 คน โดยเส้นทางการทำกิจกรรมจะอยู่ในพื้นที่ตำบลทรงคะนอง ตำบลบางกอบัว และตำบลบางกะเจ้า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)