ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 887 ราย (ในพื้นที่ 702 ราย นอกพื้นที่มารักษา 185 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 �จำนวน 1,649,622 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,781,569 คน ซึ่งคิดเป็น 92.59% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 130 เตียง ใช้ไป 25 เตียง คงเหลือ 105 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 322 เตียง ใช้ไป 65 เตียง คงเหลือ 257 เตียง
3) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 3,453 เตียง ใช้ไป 1,360 เตียง คงเหลือ 2,093 เตียง
4) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 11,047 เตียง ใช้ไป 6,210 เตียง คงเหลือ 4,837 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 14,952 เตียง ใช้ไป 7,651 เตียง คงเหลือ 7,301 เตียง
2. การดำเนินการศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ (Community Isolation) โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 52 แห่ง จำนวนเตียงรวม 3,412 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 407 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 14 แห่ง จำนวนเตียงรวม 704 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 116 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 11 แห่ง จำนวนเตียงรวม 872 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 51 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียงรวม 350 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียง 642 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 136 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียง 549 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 39 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง จำนวนเตียง 295 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 65 ราย
3. ความคืบหน้าในการค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1
4. รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณี ผลกระทบจากราคาสินค้าสูงขึ้น
5. ความคืบหน้าการดำเนินโครงการบอกดินการเตรียมจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน