ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 54)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 54)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 54)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 54) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 แต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบบริหาร และงบโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานการรับรองงบการเงินไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ พ.ศ. 2564 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจสอบค่าใช้จ่ายเงินจัดสรรให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการพิจาณาการขอยกเลิกโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 การเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ อันเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรับทราบผลการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบบริหารจัดการและงบโครงการชุมชน)
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณายกเลิกโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “โครงการ
ปรับปรุงห้องซักล้าง รพ.สต. พุทธรักษา พิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กกพ. รับทราบ เพื่อมอบหมายผู้รับจัดสรรดำเนินการ และพิจารณาแนวทางปฏิบัติและปฏิทินการดำเนิน โครงการชุมชนตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565