ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการฯ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมได้รับทราบกรณีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ให้บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยที่ผ่านมาได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความเห็นต่อขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ElA) แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมจัดทำร่างรายงาน และรับทราบการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งผลการศึกษา(ร่าง) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
จากนั้นที่ประชุมได้รับฟังความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงรายงานฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์