ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม “เที่ยวบางกะอี่ ตามรอยวิถีชุมชน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม “เที่ยวบางกะอี่ ตามรอยวิถีชุมชน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม “เที่ยวบางกะอี่ ตามรอยวิถีชุมชน”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม “เที่ยวบางกะอี่ ตามรอยวิถีชุมชน” ณ ชุมชนบางกะอี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวเข้าร่วม
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีศักยภาพโดดเด่นหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเจริญด้านโลจิสติกส์ที่พร้อมด้วยระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก ตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่น่าสนใจหลายประเภท ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติรวมถึงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามและมีเอกลักษณ์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างต่อเนื่อง สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของการท่องเที่ยวจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม “เที่ยวบางกะอี่ ตามรอยวิถีชุมชน” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีคุณภาพ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และสินค้าและบริการของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ขยายฐานนักท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล
เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จำนวน 50 คน โดยเส้นทางการทำกิจกรรมครอบคลุมพื้นที่บางกะอี่ บางปลา และบางปู