ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ และมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายงานการออกคำสั่งให้โอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปสังกัดอื่น การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 และรับทราบการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พ.ศ. 2565
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณา(ร่าง) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 แผนการรับนักเรียนระดับอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา การเลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 การตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นนอกสถานศึกษาเป็นกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 การประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ การส่งคำร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปสังกัดอื่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ขอย้ายกรณีพิเศษไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา การกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างเพื่อใช้รับย้ายและเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกหรือใช้สำหรับการคัดเลือก ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างจากการกำหนดสัดส่วนสำหรับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายไปใช้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ขออนุมัติเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ในช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ การปรับอัตราเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง การดำเนินการตามแนวปฏิบัติการบริหารกรอบอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูที่ว่างและเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาใหม่ ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่ว่างและเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาเดิม และพิจารณาการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูที่ว่างและเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดไปกำหนดเป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาใหม่ที่มีอัตรากำลังรองผู้อำนวยการสถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด