ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 40/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 40/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 40/2565

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 40/2565 ณ ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในกลุ่มคนไทยและต่างด้าวและผลการดำเนินงานฉีดวัคซีน และรับทราบการงดเก็บค่าไฟฟ้าโรงพยาบาลสนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยราชกัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ การดำเนินการศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วย (Community Isolation) การเตรียมการรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานประกอบการ (FAI) การบริหารวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ขออนุมัติการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี การตรวจคัดกรองโควิด-19 ในโครงการ Factory Sandbox จังหวัดสมุทรปราการ การขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 Rapid Antigen Test kit (ATK เทศบาลบางตำบลบางเมือง และขอเปิดศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วย (Community Isolation)