ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนประจำปี 2564 และแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 (อพท.) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2566 และได้ติดตามผลการจัดเวทีสร้างการรับรู้หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว (Global Sustainable Tourism Criteria for Destination : GSTC-D) (อพท.)
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาผลการประเมินตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก สำหรับแหล่งท่องเที่ยว(GSTC-D) พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า และช้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุ้งบางกะเจ้า และพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า ประจำปีงบประมาณ