ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อย ภายใต้คณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะทำงานย่อยทั้ง 6 คณะ ได้แก่
1. คณะทำงานย่อยด้านประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคลองสำโรงอย่างยั่งยืน
2. คณะทำงานย่อยด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองสำโรง
3. คณะทำงานย่อยด้านปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสำโรง
4. คณะทำงานย่อยด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการใช้ประโยชน์จากคลองสำโรง
5. คณะทำงานย่อยด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองสำโรง
6. คณะทำงานย่อยด้านจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของประชาชนคลองสำโรง
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนา “คลองสวย น้ำใส” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี” และพิจารณาแนวทางการจัดทำบันทึกความตกลง(MOU) การพัฒนาคลองสำโรงอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นโครงการต้นแบบการพัฒนาคูคลองในจังหวัดสมุทรปราการระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองสำโรงไหลผ่าน