ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การจัดการวัสดุเหลือใช้ในโรงงาน การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การจัดการวัสดุเหลือใช้ในโรงงาน การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การจัดการวัสดุเหลือใช้ในโรงงาน การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การจัดการวัสดุเหลือใช้ในโรงงาน การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ” ณ ศูนย์ประชุม MOOVE Event Centre โรงแรม Mayson Place จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ นายอํานวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วม
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น มีโรงงานทั้งในและนอกนิคม อุตสาหกรรม รวมจํานวน 6,873 โรงงาน มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน สําหรับพื้นที่เขตเทศบาลตําบลบางปูครอบคลุมพื้นที่ 4 ตําบล คือ ตําบลบางปู ตําบลบางปูใหม่ ตําบลท้ายบา้น และตําบลท้ายบ้านใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็น ระยะเวลาอันยาวนาน ใกล้ชุมชน พื้นที่พาณิชยกรรม ทําให้มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมสูง ปัญหามลพิษ อุตสาหกรรมสะสม โดยเฉพาะปัญหาน้ําเสียและกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม การจราจรถนนสุขุมวิทหนาแน่น – ติดขัด ปัญหาน้ําท่วม และกลุ่มอุตสาหกรรมหนาแน่น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงคัดเลือกพื้นที่เขตเทศบาลตําบล บางปู เป็นพื้นที่ในการดําเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีการประกาศนโยบายการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ เป้าหมายเขตเทศบาลตําบลบางปูไปแล้วนั้น หากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันอุตสาหกรรม เชิงนิเวศจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะทําให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน ลดมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขตเทศบาลตําบลบางปู สู่ระดับความเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3 Resource Efficiency (ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร) ซึ่งพื้นที่จะต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ ซึ่งมีอยู่อย่างจํากัดในลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน ในขณะที่ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ ให้น้อยลง ซึ่งเป็นการช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรที่น้อยลง แต่ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มากขึ้น หรือเป็นการส่งมอบ คุณค่าที่มากขึ้นในขณะที่ใช้ปัจจัยป้อนเข้าที่น้อยลง การจัดการวัสดุเหลือใช้ในโรงงาน การจัดการกาก อุตสาหกรรมอย่างถูกต้องจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถมุ่งสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3 ได้ โดยการจัดการจัดสัมมนาการจัดการวัสดุเหลือใช้ในโรงงาน การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง และ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ก็เพื่อมุ่งเพิ่มความแข็งแกร่ง เพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ รหัสและประเภทการกําจัดของเสีย กฎหมายขั้นตอน ค่าปรับต่างๆ การบริหารจัดการวัสดุเหลือ ใช้ในโรงงาน การจัดการกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อให้โรงงานของท่านดําเนินการเป็นไปตาม กฎหมาย และพัฒนามุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรม โรงงานอุตสาหกรรม โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town) การ จัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง พลังงานสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อมและการจัด workshop การจัดการวัสดุ เหลือใช้ โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมสัมมนาฯ จํานวน 200 คน