ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น . นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 887 ราย (ในพื้นที่ 740 ราย นอกพื้นที่มารักษา 147 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,644,847 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,781,569 คน ซึ่งคิดเป็น 92.33% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
สถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1.เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 136 เตียง ใช้ไป 22 เตียง คงเหลือ 114 เตียง
2.เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 326 เตียง ใช้ไป 58 เตียง คงเหลือ 268 เตียง
3.เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 4,887 เตียง ใช้ไป 1,125 เตียง คงเหลือ 3,762 เตียง
4.หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 9,438 เตียง ใช้ไป 5,633 เตียง คงเหลือ 3,805 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 14,797เตียง ใช้ไป 6,838 เตียง คงเหลือ 7,949 เตียง
2. การดำเนินการศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ (Community Isolation) โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 50 แห่ง จำนวนเตียงรวม 3,428 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 97 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 12 แห่ง จำนวนเตียงรวม 653 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 16 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 11 แห่ง จำนวนเตียงรวม 939 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 28 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียงรวม 350 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียง 642 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 40 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียง 549 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง จำนวนเตียง 295 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 13 ราย
3. ความคืบหน้าในการค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1
4. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา
5. การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จากภาวะน้ำทะเลหนุนสูง
6. การขับเคลื่อนและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ
– รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีผลกระทบจากราคาสินค้าสูงขึ้น