ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 71) ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายเงินงบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 การเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการพิจารณาการขอยกเลิกโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ขอให้ติดตามกำกับ ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินโครงการชุมชน และปรับปรุงรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรับทราบรายงานงบการเงินรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการชุมชน ที่ขอปรับเปลี่ยนแผนงานด้านที่ 7 ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 พิจารณายกเลิกโครงการชุมชน ที่ส่วนราชการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณาขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการชุมชน จำนวน 8 โครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณาเลือกรองประธานกรรมการ คนที่ 1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 และพิจารณาปรับปรุงคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3