ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูคลองสำโรง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูคลองสำโรง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูคลองสำโรง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ นายพชร ศศิชาชยามร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูคลองสำโรง
โครงการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาคลองสำโรง เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในการพัฒนาคลองสำโรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้คลองสำโรงกลับมามีสภาพที่มีความสมบูรณ์ทั้งธรรมชาติและคุณภาพน้ำที่ดี กักเก็บน้ำตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาชีพของชุมชนริมน้ำ โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ ซึ่งมีความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นจากประตูระบายน้ำบางพลี สิ้นสุดบริเวณประตูระบานน้ำอิมพีเรียลสำโรง ซึ่งมีกิจกรรมในการจัดเก็บผักตบชวา วัชพืช และลอกตะกอนดิน
จากการสำรวจและติดตามในวันนี้พบว่าได้ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาแล้วประมาณ 4,500 ตัน รวมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดินเป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2565