ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี ณ หอประชุมชั้น 3 ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วม
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2497 หรือเมื่อ 68 ปีมาแล้ว ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน ตลอดเวลาที่ผ่านมา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ เลือดเนื้อและชีวิตทุ่มเทเข้าปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบสังคมการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งสนองตอบต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดให้มีพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณของเพื่อนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้อุทิศชีวิตเพื่อประเทศชาติ ราชบัลลังก์และประชาชน
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ จัดให้มีพิธีฟังสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนรับฟังโอวาทจากผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีและมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร – ธิดา ของข้าราชการสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และพนักงานของส่วนราชการ สังกัด กระทรวงมหาดไทย