ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบกรณีกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และแจ้งจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนจะเป็นผู้กำหนดโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง พร้อมประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ในช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2564 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 และรับทราบการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ตามคุณสมบัติกำหนด โดยให้คัดเลือก จำนวน 4 ราย ซึ่งในครั้งนี้มีส่วนราชการต่างๆ ส่งรายชื่อจำนวน 16 ราย