ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “ย้อนรอยเล่าขาน วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ” ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “ย้อนรอยเล่าขาน วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ” ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “ย้อนรอยเล่าขาน วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ” ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “ย้อนรอยเล่าขาน วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ” ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการรวบรวมข้อมูลการนำเสนอความจริงของการดำเนินการปรีชาชาญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนำพาประเทศไทย (สยาม) ฝ่าวิกฤติอันเกิดจากการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก รายงานการรวบรวมข้อมูลการนำเสนอความกล้าหาญของทหารเรือ และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ของสงคราม ณ พื้นที่ปากอ่าว อันเป็นความกล้าหาญที่ต้องต่อสู้ เพื่อป้องกันอาณาเขตจากผู้รุกราน ในสภาวะที่ประเทศมีความเสียเปรียบในอาวุธ และยุทธโธปกรณ์โดยสิ้นเชิง รายงานการใช้เทคโนโลยีนำเสนอเนื้อหา และสร้างกระแสการพูดถึงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจาย การบอกต่อถึงกิจกรรมนี้ อันมีผลให้เกิดการเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารออกไปในวงกว้าง รายงานการวางกลยุทธ์เพื่อให้เนื้อหาที่จัดทำขึ้นมานี้ถูกใช้อย่างถาวรในรูปแบบของ E-Exhibition ด้วยเทคโนโลยี AR (augmented reality) รายงานการออกแบบร้านค้าที่มีชื่อเสียง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ร้านตาม Theme และ Concept ที่จะกำหนดขึ้นภายใต้คำว่า “ความภูมิใจของชาวสมุทรปราการ” กรอบวงเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมฯ การนำเสนอรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ย้อนรอยเล่าขาน วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “ย้อนรอยเล่าขาน วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112” แหล่งที่มาของงบประมาณในการจัดกิจกรรมฯ และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ