ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ณ ศูนย์ประชุม MOOVE Event Centre จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ณ ศูนย์ประชุม MOOVE Event Centre จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ณ ศูนย์ประชุม MOOVE Event Centre จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ณ ศูนย์ประชุม MOOVE Event Centre จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม
จังหวัดสมุทรปราการมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 3,068 ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 1,160 ราย ได้รับการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในปี พ.ศ. 2565 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคัดเลือกจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1 – 5 ดาว และกลุ่ม Quadrant D (กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา) จำนวน 60 คน เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2565 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 30 คน โดยรุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 มีกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และการดำเนินโครงการในวันนี้เป็นรุ่นที่ 2 ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2565 มีกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอบางบางบ่อ อำเภอบางพลี และอำเภอบางเสาธง ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยเคร่งครัด