ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 2

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 2

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 2

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วมการประชุมตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 2 โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ใน 6 ประเด็น ดังนี้
1. การตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life: CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน
2. การตรวจติดตามการดำเนินโครงการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศษฐกิจพอเพียง(SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจพิเศษในระดับจังหวัด “Sufficiency Economy Development Zones for Sustainable Development Goals (SEDZ for SDGs)”
3. การตรวจติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์การป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ประชาชน
4. การติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. การติดตามเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกาและการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
6. การตรวจติดตามผลการเบิจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565