ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 854 ราย (ในพื้นที่ 686 ราย นอกพื้นที่มารักษา 168 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,637,215 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 84.75% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 221 เตียง ใช้ไป 19 เตียง คงเหลือ 202 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,313 เตียง ใช้ไป 431 เตียง คงเหลือ 1,882 เตียง
3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 11,358 เตียง ใช้ไป 3,964 เตียง คงเหลือ 7,394 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 13,892เตียง ใช้ไป 4,414 เตียง คงเหลือ 9,478เตียง
2. การดำเนินการและการจัดตั้งสถานที่กักกัน (State Quarantine) ศูนย์พักคอย (Community Isolation) และจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 45 แห่ง จำนวนเตียงรวม 2,915 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 11 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 12 แห่ง จำนวนเตียงรวม 653 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 8 แห่ง จำนวนเตียงรวม 526 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียงรวม 350 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียง 642 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 11 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียง 549 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 2 แห่ง จำนวนเตียง 195 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
3. ความคืบหน้าในการจัดตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนสีฟ้า
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนสีฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน และตำบลให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อสร้างความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล และอำเภอให้สามารถ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระดับพื้นที่ได้ เพื่อให้ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดภาคกลางของประเทศปลอดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)อย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตแบบ New Normal ได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะมีการระบาดของโรคอีกกี่ระลอก หรือมีเชื้อกลายพันธุ์อีกกี่สายพันธ์ก็ตาม เพื่อบรรเทาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ และงบประมาณของรัฐ
4. ความคืบหน้าในการวางระบบกาจราจรระบบความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
5. การขับเคลื่อนและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ
– รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีผลกระทบจากราคาสินค้าสูงขึ้น
– การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและการจัดทำแผนเผชิญเหตุในระยะเร่งด่วน และระยะยาว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)