ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ (ศปถ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ (ศปถ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ (ศปถ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ (ศปถ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมรับทราบสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดสมุทรปราการ จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 8 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 3 คน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย ซึ่งจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ (Admit) และผู้เสียชีวิต ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของคน คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด รองลงมา คือ เมาแล้วขับ
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ จุดเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จุดเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางน้ำช่วงเทศกาล และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 การหยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางข้าม และมอบรางวัลให้กับอำเภอที่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565