ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานและการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ โดยมี นางสาวเรวดี รัศมิทัต
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่เริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะหลังจากตรวจพบโควิดสายพันธุ์ “Omicron” ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลาย ปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าการระบาดระลอกใหม่ด้วยเชื้อ Omicron มีความรุนแรงน้อย อัตราการการเสียชีวิตต่ำ แต่แพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์ ปี 2565 คือการชะลอการแพร่ระบาด และเน้นการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen test kit (ATK) เป็นหลัก รวมทั้งจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่
ควบคุมมีการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย่างต่อเนื่อง โดยพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ในชุมชนแออัด สถานประกอบการ แคมป์ก่อสร้าง ตลาดสด และห้างสรรพสินค้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานและการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยในการดำเนินงานโครงการฯ ในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีคุณูปการต่อการสาธารณสุขไทยพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 4 คัน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ให้บริการในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมทั้ง 6 อำเภอ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้