ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาปริมาณขยะในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศักดิ์ชัย เผือกศิริพิบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมได้รับทราบภาพรวมและสถานการณ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และรับทราบกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการนี้ประชุมได้พิจารณาและระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และการพิจารณาการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น