ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System:VCS) และผ่านระบบ DOPA Channel โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
โดยก่อนการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย เริ่มต้นจากการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การสร้างความยั่งยืนให้กับความเป็นไทย โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี จากนั้นในที่ประชุมได้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามระเบียบวาระการประชุมในประเด็นที่สำคัญเพื่อประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ อาทิ การแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก โคก หนอง นา โมเดล การพัฒนาที่ดิน โครงการปิดทองหลังพระ การถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามโครงการติดตามและขับเคลื่อนฯ
ในการนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานในเชิงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงสรุปผลการติดตามการดำเนินงานในเชิงพื้นที่ด้วย