ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 53)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 53)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 53)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 53) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ผลการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด และรับทราบรายงานผลการสรรหา คพรฟ.ตามสัดส่วนที่ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องการกำหนดพื้นที่ประกาศ ประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ และจำนวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพิจารณาแนวทางปฏิบัติและปฏิทินการดำเนินโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท อีสเทิร์นเพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด