ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด” ณ ศูนย์ประชุม MOOVE Event Centre จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด” ณ ศูนย์ประชุม MOOVE Event Centre จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด” ณ ศูนย์ประชุม MOOVE Event Centre จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด” ณ ศูนย์ประชุม MOOVE Event Centre จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วม
กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการจัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบทสตรีแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล จำนวน 50 คน โดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ในเรื่องบทบาท ภารกิจของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารจัดการหนี้ การวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบล/อำเภอ