ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบกรณีจังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่งที่ 259/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ รับทราบกรณีกระทรวงวัฒนธรรมแจ้งขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดคัดเลือกลายผ้าของจังหวัด จำนวน 1 ลาย ซึ่งมีการประกาศรับรองลายผ้าอัตลักษณ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์
จากท้องถิ่นสู่สากล” และรับทราบกรณีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนทอผ้าและดำเนินการพัฒนาให้เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัด จำนวน 5 ลาย ดังนี้
1. ลายดอกดาวเรือง
2. ลายนพเก้าสุวรรณภูมิ
3. ลายปลาสลิด
4. ลายโพทะเล
5. ลายใบโพธิ์ร่มฉัตร
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกลายผ้าโดยขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ลาย เพื่อจะดำเนินการประกาศรับรองลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัด และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกลายดอกดาวเรือง เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ