ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอบางเสาธง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอบางเสาธง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอบางเสาธง

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอบางเสาธง ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายธรา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอบางเสาธง นายอำนาจ แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วม
อำเภอบางเสาธง ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอบางเสาธง ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อเปิดให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน โดยการร่วมกันระหว่างอำเภอบางเสาธงกับเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้กับประชาชนผู้มีสัญชาติไทย เพื่อใช้พิสูจน์ทราบ และยืนยันตัวบุคคลในการขอใช้สิทธิ์ หรือประกอบธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน โดยกรมการปกครอง ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัย แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง อำเภอบางเสาธงมีสำนักทะเบียนเพียงแห่งเดียว ที่ให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสาธง เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากประกอบกับ อยู่ห่างจากสำนักทะเบียนอำเภอบางเสาธง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการรับบริการ อำเภอบางเสาธงจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอบางเสาธงขึ้น โดยบูรณาการร่วมกันกับเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อเปิดให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน อันเป็นการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC ที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกส่งมอบบริการด้วยใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อรับบริการ โดยเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์