ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตหสากรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี เมืองสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตหสากรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี เมืองสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตหสากรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี เมืองสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตหสากรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี เมืองสมุทรปราการ ภายใต้ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ ชุมชน ณ ลานโปรโมชั่น Grand Hall ชั้น 1 ศูนย์ การค้าอิมพีเรียล สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วม
การจัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตหสากรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองสมุทรปราการ ภายใต้ โครงการส่งเสริม และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนในปีนี้ ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและกระตุ้น เศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดมาตรการพิเศษในการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชนสร้างงาน สร้าง โอกาส สร้างรายได้เศรษฐกิจฐานราก เช่นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ SMEs เพื่อรองรับการ ท่องเที่ยวชุมชน อีกทั้งยังตะหนักถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ในทุกระดับชั้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยเฉพาะด้านการตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนมากกว่า 7,000 ราย มีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวนมากกว่า 400 ราย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิต ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นจำนวนมาก
ซึ่งการจัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตหสากรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองสมุทรปราการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ ชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น Grand Hall ชั้น 1 ศูนย์ การค้าอิมพีเรียล สำโรง ตั้งแต่เวลา 10.30 – 20.00 น.