ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 มาตรา 15 บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด
(2) ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด บังคับคดีประจำจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการและธนารักษ์พื้นที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ประธานกรรมการ แต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
คนหนึ่ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา 16ให้คณะกรรมการประจำจังหวัดมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดราคาประเมินทรัพย์สินในเขตจังหวัด จัดทำบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน และแผนที่ประกอบการประเมินราคาทรัพย์สิน
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการประกาศพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประกาศพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินห้องชุด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การกำหนดราคาประเมินห้องชุด อาคารชุด แอสปาย เอราวัณ ไพร์ม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และพิจารณาการกำหนดราคาประเมินห้องชุด อาคารชุด บริกซ์ตัน สุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ