ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบเมืองโบราณ (พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้ง) ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบเมืองโบราณ (พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้ง) ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบเมืองโบราณ (พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้ง) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบเมืองโบราณ (พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้ง) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบกฎกระทรวง ฉบับที่ 6(พ.ศ. 2515 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบเมืองโบราณ(พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้ง)