ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM MEETING) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และรับทราบสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2565
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำ ตามมติ กนช. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 และพิจารณาการปรับปรุงเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ในปี 2565 – 2567