ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และ
คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อเสนอ/แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และรับทราบช่องทางติดตามข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ
– ช่องทางเฟสบุ๊ค(Facebook) : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
– กลุ่มไลน์ PM2.5ปากน้ำ
– เว็ปไซต์ : http://air4thai.pcd.go.th/
– แอปพลิเคชัน : Air4Thai
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุงคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 6479/2564 และพิจารณาศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ศูนย์ประสานการปฏิบัติ และชุดปฏิบัติการทุกชุด จัดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการและแผนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างมีประสิทธิภาพประสบผลสำเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการและชี้แจงแนวทางดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1.ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
2.ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
3.ส่วนปฏิบัติการ
4.ชุดปฏิบัติการภาคอุตสาหกรรม
5.ชุดปฏิบัติการทำความสะอาดและลดฝุ่นละอองในอากาศ
6.ชุดปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ