ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันนี้ ( 16 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ประชุม
-ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสมุทรปราการ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริหารจัดการวัคซีน
-การจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ การเดินทางออกนอกเขตพื้นที่และเฝ้าระวังการระบาด การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม/ศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการและศูนย์พักคอยรอการส่งตัวผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
-การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบังคับใช้
กฏหมายตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ
ฯลฯ
ประกอบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้
1.มาตรการควบคุมโรค
1.1.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้มงวดกวดขันสถานที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ให้ถือปฏิบัติภายใต้มาตรการควบคุมโรค เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ หากพบผู้กระทำความผิดก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
1.2 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ร่วมดูแลแรงงานให้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากพบการติดเชื้อโควิด – 19 เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในโรงงาน สถานประกอบการหรือแคมป์คนงานให้ควบคุมโรค โดยหลักการ Bubble and Seal ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แล้ววางมาตรการเฝ้าระวังมิให้เกิดการลักลอบออกนอกพื้นที่ควบคุมอย่างเด็ดขาด
1.3ให้ กอ.รมน. จังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอทุกอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยรอการส่งตัวผู้ป่วย (Community lsolation) วางมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายตามความเหมาะสม
2.การสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
เน้นย้ำให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยัเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 15 อย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามมาตรการDMHTTA คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน / ไม่พบปะ หรือ ไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก / การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี / หมั่นล้างมือ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ / ตรวจอุณหภูมิ / ตรวจเชื้อโควิด-19 และใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ / หมอชนะ อย่างเคร่งครัด
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ