ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 39/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 39/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 39/2564

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 39/2564 ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19) และผลการดำเนินงานฉีดวัคซีน
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ทบทวนมาตรการเพิ่มเติมในประกาศจังหวัดฯ ฉบับที่ 20 ประเด็นการควบคุมการระบาดในพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดทำประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(โควิด – 19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 23) แผนการดำเนินการตรวจ ATK ณ วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยรถนิรภัยพระราชทาน การขอพิจารณาเปิดดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้ารับวัคซีนตัวเลือก Moderna เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) และขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และพิจารณาการขออนุญาตจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563