ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ (ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการ เชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/18540 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง โครงการและกิจกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ การพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0208/16269 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และรับทราบนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการส่งคำร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปสังกัดอื่น
การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) การกำหนดอัตราร้อยละของฐานการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 การลงโทษวินัยร้ายแรง