ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2564

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบกรณีหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ดังนี้
1. นายจำนงค์ พร้อมมูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
2. นายบดินทร์ กรีธาธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
3. นายอัศวิน อัศวุตมางกุร ตำแหน่ง พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ
4. นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ ตำแหน่ง สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
5. นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 6
6. นางขนิษฐา ศรีบัวชุม ตำแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

ที่ประชุมได้มีการหารือและรับทราบสถานการณ์ และมาตรการ โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ / สถานการณ์ความมั่นคงจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนธันวาคม 2564/ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดประจำเดือนธันวาคม 2564 / ผลการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 / สาธารณภัยของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 / การดำเนินการตามนโยบายบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 และผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19
สายพันธุ์โอมิครอน
เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด – 19 จากผู้เดินทางที่มาจากต่างประเทศ จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำกับติดตามการเข้าพักในพื้นที่ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตามมาตรการ Test and Go และ Sandbox ที่ได้รับอนุมัติก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยให้กำกับติดตามตั้งแต่การเดินทางจากท่าอากาศยานไปยังที่พัก การเข้าพักในพื้นที่ และดำเนินการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 เป็นแบบ RT-PCR ในวันที่ 5-6 ของระยะเวลาที่พำนักในพื้นที่
2. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ภายในประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด – 19 จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้
1) สร้างการรับรู้ประชาชนปฏิบัติมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเข้มข้น
2) ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานประกอบกิจการหรือที่ทำงาน
3) ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่
4) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง
5) กำชับให้เจ้าหน้าที่คงความเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนน ในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565
จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมการป้องกัน และใช้ความระมัดระวังในการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นพิเศษ รวมทั้งห้ามเล่นพลุ ประทัด
ดอกไม้เพลิง หรือการแสดงโดยใช้เทคนิคพิเศษ (Special Effect) ในอาคาร หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลุกลามของอัคคีภัยโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการ ได้แก่
1) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่และวางระบบสื่อสาร พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันท่วงที
2) หมั่นตรวจตราพื้นที่ชุมชน สถานประกอบการ อาคารหรือสถานที่ ตลอดจนวัสดุสิ่งของภายในและโดยรอบ รวมทั้งเส้นทางคมนาคมสัญจร
3) สร้างการรับรู้กระตุ้นให้ประชาชนเข้าใจถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง การปล่อยโคมลอย รวมถึงบทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย