ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการที่ 5712/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อแผน การโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา และการโอนพัสดุคุณภาพดี ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด