ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ พื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ พื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ พื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ พื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร แขวงทางหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยขอรับการสนับสนุนรถปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่/รถขนย้ายผู้ประสบภัย/รถยนต์บรรทุกเล็กและรถฉีดน้ำแรงดันสูง จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาติดตั้งเพิ่มเติมที่สถานีคลองนางหงษ์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการและขุดลอกคลองตรงประตูระบายน้ำปากตะคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ เป็นแนวทางในการเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงจากสถานีสูบน้ำนางหงษ์ ผ่านประตูสูบน้ำปากตะคลองลงสู่แม่น้ำบางปะกง ออกสู่ทะเล ซี่งสามารถควบคุมปริมาณในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้อย่างมีประสิทธิภาพ