ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 38/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 38/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 38/2564

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 38/2564 ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19) และผลการดำเนินงานฉีดวัคซีน การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แนวทางการบูรณาการการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในพื้นที่ ขอส่งแนวทางมาตรการ COVID Free Setting สำหรับกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ การยกเลิกการเดินทางเข้าราชอาณาจักรแบบ Test and go
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการผ่อนปรนภายใต้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)จังหวัดสมุทรปราการ (เทศกาลปีใหม่) ขอหารือการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 การพิจารณาค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ขอบริจาควัคซีนซิโนฟาร์ม (ที่ได้รับบริจาคจาก อบต.บางพลีใหญ่) ขอบริจาควัคซีนชิโนฟาร์มของเทศบาลเมืองบางแก้วให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็ก 5 – 11 ปี ขอปิดศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วย (Community Isolation) อำเภอบางเสาธง และ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ขออนุญาตประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้านแทนตำแหน่งที่ว่าง อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอบางบ่อ และพิจารณาการขอจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ