ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพเหล็กและการเคลื่อนตัวของชั้นดินบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ เพื่อหาปัจจัยที่นำไปสู่สาเหตุ แนวทางซ่อมแซมและป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้ ในพื้นที่ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพเหล็กและการเคลื่อนตัวของชั้นดินบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ เพื่อหาปัจจัยที่นำไปสู่สาเหตุ แนวทางซ่อมแซมและป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้ ในพื้นที่ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพเหล็กและการเคลื่อนตัวของชั้นดินบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ เพื่อหาปัจจัยที่นำไปสู่สาเหตุ แนวทางซ่อมแซมและป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้ ในพื้นที่ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพเหล็กและการเคลื่อนตัวของชั้นดินบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ เพื่อหาปัจจัยที่นำไปสู่สาเหตุ แนวทางซ่อมแซมและป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้ ในพื้นที่ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ที่ประชุมได้รับทราบโครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพท่อเหล็ก และการเคลื่อนตัวของชั้นดินใน บริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ เพื่อหาปัจจัยที่นําไปสู่สาเหตุ แนวทางซ่อมแซม และป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพท่อเหล็กของแนวท่อบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดอุบัติเหตุ เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิด จากอุบัติเหตุและประเมินความมั่นคงแข็งแรงของแนวท่อและกําหนดแนวทาง ซ่อมแซมเพื่อนํากลับมาใช้งาน
2.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของชั้นดินบริเวณจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียง รวมถึงผลกระทบ จากการเคลื่อนตัวของชั้นดินจากแรงกระทําภายนอกต่อแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย
3.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเกิดกระแสไฟฟ้าไม่พึงประสงค์ต่อแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแนวสายส่งไฟฟ้าและโครงการรถไฟฟ้าหรือปัจจัยอื่น ๆ และข้อเสนอแนวทางป้องกันเพื่อ ความมั่นคงแข็งแรงของแนวท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติ
4.สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนวทาง ป้องกัน กรณีที่มีแนวท่อก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ดินอ่อน รวมถึงแนวทางป้องกันและการกําหนดมาตรการ กรณีที่ มีการก่อสร้างโครงการ ขนาดใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียงแนวท่อ
5.เพื่อศึกษามาตรการในการใช้ที่ดินบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงแนวท่อรวมถึงข้อเสนอแนะในการ กําหนดมาตรการเพิ่มเติม เช่น การปรับปรุงป้ายเตือน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
6.เพื่อศึกษาแนวทางในการกําหนดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติในผังเมืองรวมของประเทศไทย