ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ฮอล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ฮอล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ฮอล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 15.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ฮอล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซีตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อคัดระดับภาคตะวันออก ซึ่งผลการประกวดจังหวัดสมุทรปราการได้รับการตัดสินเป็นตัวแทนระดับภาค 6 ประเภท คือ
1. ประเภทจังหวัด
จังหวัด TO BE NUMBER ONE (กลุ่มต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1)
2. ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE
อำเภอพระประแดง ระดับดีเด่น
3. ประเภทสถานประกอบการ
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) (กลุ่มต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2)
4. ประเภทสถานศึกษา
ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ระดับดีเด่น
5. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา (กลุ่มต้นแบบระดับเงินปีที่ 1)
6. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ (กลุ่มต้นแบบระดับเงินปีที่ 1)
โดยชมรมทั้ง 6 แห่งเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ