ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day สมุทรปราการปลอดภัย รวมใจป้องกันฝุ่นละออง PM2.5

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day สมุทรปราการปลอดภัย รวมใจป้องกันฝุ่นละออง PM2.5

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day สมุทรปราการปลอดภัย รวมใจป้องกันฝุ่นละออง PM2.5

วันนี้ (17 ธันวาคม 2564) เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “สมุทรปราการปลอดภัย รวมใจป้องกันและลดภัยฝุ่นละออง PM2.5” ณ ลานบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม

เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติการตามมาตรการ ดังนี้
1.ให้ตำรวจภูธรจังหวัดร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดดำเนินการใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดในการตรวจสอบ ตรวจจับ ห้ามใช้รถควันดำ ที่มีค่าเกินที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการจราจรให้คล่องตัว
2.ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ ตรวจสอบสภาพเรือไม่เพิ่มการปล่อยควันดำ
3.ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการลดฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เขตถนน โดยการจัดจ้างทำความสะอาด ควบคุมการเผาในที่โล่งและฉีดพ่นละอองน้ำ
4.ให้ส่วนราชการ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการปฏิบัติตน การดูแลรักษาสุขภาพ
5.ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ออกตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ