ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 12/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 12/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 12/2564

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) การรักษาความลับของทางราชการ และรับทราบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1 การส่งคำร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปสังกัดอื่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้ว สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ขออนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขออนุมัติเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6 การกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างเพื่อใช้รับย้ายและเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกหรือใช้สำหรับการคัดเลือก ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างจากการกำหนดสัดส่วนสำหรับการย้ายผู้บูริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายไปใช้การ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ขออนุมัติเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
(ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2) การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) การใช้วุฒิปริญญาโทเพื่อใช้ลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ กรณีวุฒิปริญญาโทไม่ตรงกับวุฒิปริญญาตรี และสาขาวิชาที่สอน ขอความเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ แต่งตั้งผู้ร่วมประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ขอย้ายกรณีพิเศษไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา ขอเปลี่ยนกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี และพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามประกาศฯ เพิ่มเติม