ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาคลองสำโรง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาคลองสำโรง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาคลองสำโรง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ นายพชร ศศิชาชยามร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูคลองสำโรง

โครงการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูคลองสำโรง เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ที่จะดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพคลองสำโรง เพื่อให้คลองสำโรงกลับมามีสภาพที่มีความสมบูรณ์ทั้งธรรมชาติและคุณภาพน้ำที่ดี โดยในเบื้องต้นจะดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและขุดลอกเลน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ
1. ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว ประมาณ 12 กม. เริ่มจากประตูระบายน้ำบางพลี ถึง ประตูระบายน้ำอิมพีเรียลสำโรง ขณะนี้สัญญาจ้างได้ลงนามแล้วโดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
2. ดำเนินการโดย โครงการชลประทานสมุทรปราการ โดยรับผิดชอบตั้งแต่ประตูระบายน้ำบางพลี ถึง สุดเขตสมุทรปราการบริเวณวัดหอมศีล ความยาวประมาณ 30 กม. ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป