ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้อ่าน สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ประจำปี 2564 จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธียืนไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเป็น ระยะเวลา 1 นาที
ที่ประชุมได้รับทราบร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ คำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 6715/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ และรับทราบกำหนดเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 พิจารณามาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ (E-report)