ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลรักษาที่ดินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลรักษาที่ดินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลรักษาที่ดินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลรักษาที่ดินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ว่าด้วยการดูแลรักษาที่ดินของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พ.ศ. 2534 และได้พิจารณาการขอเช่าที่ดินเพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน”