ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา” จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และคณะลูกเสือเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “หลักสูตรผู้บังคับบัญชาจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา” จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำหลักสูตรลงสู่กลุ่มเป้าหมายหลักสำคัญของโครงการ คือ ลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา ท่านจะต้องทำหน้าที่ ปลูกฝัง อบรมบ่มเพาะ สร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือและเนตรนารีเป็น “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” ที่มีจิตใจมุ่งมั่นในภารกิจจิตอาสาพระราชทาน มีความพร้อมด้วยศักยภาพที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามความสามารถและทักษะ และที่สำคัญคือ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จะเป็นลูกเสือที่มีความรักต่อสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน